Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA  SMIŘICE

Jednání se zájemcem o službu

JEDNÁNÍ  SE ZÁJEMCEM  O  SLUŽBU (standard č. 3)

 

1. Definice zájemce o službu

2. Pravidla pro jednání se zájemcem o službu

2. 1. Kdo má oprávnění jednat se zájemcem

2. 2. Zjišťované informace o zájemci o službu

2. 3. Místo jednání

 

1.  Definice zájemce o službu

Osoba spadající do cílové skupiny, která požaduje poskytnutí sociální služby, spolu s pracovníkem definuje svoje požadavky, osobní cíle.    

Osoba spadající do cílové skupiny, se kterou společně vyjednáváme, jak by měla služba vypadat, co od služby zájemce očekává, jaké cíle zájemce můžeme prostřednictvím služby naplňovat, zájemci sdělujeme informace o tom, jaké služby nabízíme, podmínky, rozsah a způsob poskytování služeb. 

 

2.  Pravidla pro osobní jednání se zájemcem o službu

2. 1. Kdo má oprávnění jednat se zájemcem

 • oprávnění jednat se zájemcem o poskytování služeb má sociální pracovník, ředitelka, (popřípadě její pověřený zástupce)
 • jejich pravomocí je dojednávat termíny sociálních šetření, zjišťovat základní informace o zájemcích, provádět změny v osobních spisech o poskytování služeb
 • sociální pracovník, ředitelka (její pověřený zástup) znají specifika cílové skupiny, umí vést rozhovor, vyjednávat v rámci svých kompetencí, respektují individuální přání a osobní cíle zájemce, podporují jej ve formulování jeho osobních cílů a zajistí, aby zájemce rozuměl obsahu a účelu smlouvy
 • poskytovat základní informace o organizaci, rozsahu, způsobu poskytování služeb a cenách mají všichni pracovníci organizace
 • sociálního šetření se ze strany organizace účastní sociální pracovník, ředitelka (její pověřený zástup), klíčový pracovník (dovolují-li to provozní možnosti)
 • dále se jednání může účastnit v případech potřeby ze strany zájemce nebo přání zájemce ošetřující lékař, psycholog, logoped, zájemcem označené osoby blízké, zákonný zástupce
 • má-li zájemce obtíže v komunikaci (částečná nebo úplná hluchota, obtíže se zrakem či řečí) pracovnice přizpůsobí jednání situaci, tak aby informacím zájemce rozuměl, např.: použije psaný text (přizpůsobí velikost písma), stane-li se dotyčný klientem služeb je v osobním plánu dohodnut způsob komunikace, tak aby klientovi vyhovoval, viz níže popsaný postup 2.6. Metodické postupy s osobami s obtížemi v komunikaci
 
 
      2. 2. Zjišťované informace o zájemci o službu
 • při prvním kontaktu se zájemcem o službu jsou zjišťovány tyto údaje: jméno zájemce, trvalé bydliště, tel. kontakt, zdali je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, zdali splňuje kritéria cílové skupiny
 • tyto údaje má právo zjišťovat každý pracovník organizace, který je zkontaktován zájemcem
 • pracovník je písemně zaznamená a předá sociálnímu pracovníkovi, ředitelce (jejímu pověřenému zástupu),
 • sociální pracovník, ředitelka (její pověřený zástup), dojednají se zájemcem místo a čas jednání (sociální šetření)

 

2. 3. Místo jednání

 • dojednávají sociální pracovník, ředitelka (její pověřený zástup), se zájemcem
 • místa jednání mohou být:

a) v domácnosti zájemce

b) v kanceláři pečovatelské služby nebo na jiném předem dohodnutém místě dle přání zájemce (v případě následné dohody o uzavření smlouvy o poskytování služeb je nutné před podpisem smluv a sestavením individuálního plánu zájemce osobní seznámení s místem poskytování služby)

 

 

2. 4. Sociální šetření

 • po dohodě na dni a čase následuje sociální šetření
 • metodou rozhovoru zjišťujeme základní informace o uchazeči, jeho potřeby, cíle, přání, očekávání
 • sociální pracovník, ředitelka (její pověřený zástupce) zároveň zájemci sděluje možnosti organizace, možné způsoby dosažení jeho cílů a to s ohledem na schopnost vnímání zájemce
 • zjišťované informace o zájemci jsou obsaženy ve formulářích „žádost o poskytování sociální služby, záznam zjišťování sociální a životní situace “ popis nepříznivé sociální situace, (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, místo poskytování služby, telefon, rodinní příslušníci, záznam z průběhu šetření, zjištěný osobní cíl a navrhnutý způsob zajištění cílů spolupráce a další nepovinné informace
 • výstupem z jednání je záznam ze sociálního šetření, záznam je uložen v kanceláři sociálního pracovníka
 • základní informace o zájemci zjišťujeme proto, abychom mohli uzavřít smlouvu
 • nepovinné informace zjišťujeme pouze v případě, že je zájemce sám chce sdělit, abychom věděli jak reagovat v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu, jak se zájemcem jednat, jak k němu přistupovat, tak abychom mu poskytli kvalitní služby
 • pokud se obě strany dohodnou na vzájemné spolupráci, bude spolupráce následně stvrzena smlouvou
 • zájemce společně s pracovníky formulují cíle, přání a požadavky a způsoby, jakými jich společně dosáhneme, společně tvoří prvotní individuální plán klienta
 • naplánují četnost a způsob poskytování služeb, který bude zájemci vyhovovat
 • organizace se snaží v maximální možné míře vyjít v požadavcích klienta vstříc, s ohledem na provozní možnosti organizace
 • odmítnutí zájemce probíhá dle „pravidel pro neuzavření smlouvy o poskytování služeb“  viz. vnitřní  směrnice č. 3/2010 a to pouze v případech uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 91 odst. 3

evidence: sociální pracovník vydává „ oznámení o odmítnutí zájemce o službu dle § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb.“ na předepsaném formuláři, eviduje ve složce „ odmítnutí zájemci o službu dle § 91“ uloženo v kanceláři sociálního pracovníka

v případě uvolnění kapacity jsou uchazeči dle pořadí podání žádosti o poskytování služby osloveni sociálním pracovníkem na předepsaném formuláři „oznámení o uvolnění kapacity“, v případě zájmu zájemce je postupováno dle popisu jednání se zájemcem o službu, viz. výše, s doplněním veškerých sdělovaných a předávaných informací 2.5.

 

2.5. Sdělované informace žadateli na sociálním šetření

 • základní informace o organizaci (ústně, popřípadě obdrží letáček)
 • nabízené služby, ceník služeb (obdrží žadatel v písemné podobě)
 • rozsah, podmínky a způsob poskytování služeb (obdrží ústně, v případě zájmu jsou mu poskytnuty v tištěné podobě k prostudování)
 • v případě oboustranné dohody o uzavření smlouvy obdrží žadatel „mustr“ smlouvy o poskytování služeb k prostudování (obdrží žadatel v písemné podobě a je mu vysvětlen obsah)
 • pravidla pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu služeb (obdrží žadatel v písemné podobě a jsou mu vysvětleny)
 • žadatel je seznámen s vnitřními pravidly organizace vztahujícími se k zajištění jeho cílů a k poskytování služeb (obdrží žadatel v písemné podobě a jsou mu vysvětleny)
 • je seznámen s osobním spisem, s jeho obsahem (individuální záznamy průběhu služby)

 

2. 6. Metodický postup s osobami s problémy v komunikaci

 • pracovníci musí při komunikaci dodržet zásadu, že sdělovaným informacím osoba rozumí
 • veškeré informace, sdělované o organizaci, poskytovaných službách, průběhu spolupráce, jsou k dispozici v PC u ředitelky organizace a mohou být přizpůsobovány velikosti písma
 • obrázková brožurka vyjadřující úkony, které poskytujeme je k dispozici v kanceláři pracovníku sociálních služeb
 • v případě kombinace níže uvedených poruch jsou používány kombinace sdělování informací: 1) ústní sdělení

                      2) obrázková brožura

                      3) psaný text

 

a) poruchy zraku

V případě částečně zhoršeného zraku pracovníci používají psaný text s optimální velikostí písma, popřípadě obrázky, které vystihují podstatu sdělení.

Je-li osoba nevidomá, pracovníci musí veškeré informace sdělit ústně a srozumitelně.

 

b) poruchy sluchu

Osobě jsou veškeré informace předány v písemné podobě s optimální velikostí písma nebo pracovníci použijí obrázkovou brožuru.

 

c) poruchy řeči  a  d) osoby s demencí

Pracovníci, při komunikaci s osobou, používají  psaný text, popřípadě obrázkovou brožuru a ústní podání srozumitelných informací.  Kladou důraz na jednoduchost sdělení, není povoleno používat cizí slova

 

TOPlist