Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA  SMIŘICE

Jednání se zájemcem o službu

1. Definice zájemce o službu

2. Pravidla pro jednání se zájemcem o službu
2. 1. Kdo má oprávnění jednat s uchazečem
2. 2. Zjišťované informace o zájemci o službu
2. 3. Místo jednání
2. 4. Sociální šetření
2. 5. Sdělované informace uživateli na sociálním šetření
2. 6. Metodický postup s osobami s problémy v komunikaci
 

1.  Definice zájemce o službu

Osoba spadající do cílové skupiny, která požaduje poskytnutí sociální služby, spolu s pracovníkem definuje svoje požadavky, osobní cíle.

Osoba spadající do cílové skupiny, se kterou společně vyjednáváme, jak by měla služba vypadat, co od služby zájemce očekává, jaké cíle zájemce můžeme prostřednictvím služby naplňovat, zájemci sdělujeme informace o tom, jaké služby nabízíme, podmínky, rozsah a způsob poskytování služeb. 

 

2.  Pravidla pro osobní jednání se zájemcem o službu

2. 1. Kdo má oprávnění jednat s uchazečem

 • oprávnění jednat s uchazečem o poskytování služeb má ředitelka (popřípadě její pověřený zástupce) a sociální pracovnice

 • jejich pravomocí je dojednávat termíny sociálních šetření, uzavírat nebo rušit smlouvy, zjišťovat základní informace o uživatelích, provádět změny v osobních spisech a smlouvách o poskytování služeb

 • ředitelka (její pověřený zástup) i sociální pracovnice znají specifika cílové skupiny, umí vést rozhovor, vyjednávat v rámci svých kompetencí, respektují individuální přání a osobní cíle uživatele, podporují uživatele ve formulování jeho osobních cílů a zajistí, aby uživatel rozuměl obsahu a účelu smlouvy

 • poskytovat základní informace o organizaci, rozsahu, způsobu poskytování služeb a cenách mají všichni pracovníci organizace

 • sociálního šetření se ze strany organizace účastní ředitelka nebo sociální pracovnice, vedoucí přímé péče a klíčová pracovnice (dovolují-li to provozní možnosti)

 • dále se jednání může účastnit v případech potřeby ze strany uživatele nebo přání uživatele ošetřující lékař, psycholog, logoped, uchazečem označené osoby blízké, zákonný zástupce

 • má-li zájemce obtíže v komunikaci (částečná nebo úplná hluchota, obtíže se zrakem či řečí) pracovnice přizpůsobí jednání situaci, tak aby informacím zájemce rozuměl, např.: použije psaný text (přizpůsobí velikost písma), stane-li se dotyčný uživatelem služeb je v osobním plánu dohodnut způsob komunikace, tak aby uživateli vyhovoval, viz níže popsaný postup 2.6. Metodické postupy s osobami s obtížemi v komunikaci

2. 2. Zjišťované informace o zájemci o službu

 • při prvním kontaktu se zájemcem o službu jsou zjišťovány tyto údaje: jméno zájemce, trvalé bydliště, tel. kontakt, zda-li je poživatelem starobního nebo invalidního důchodu. zda-li splňuje kritéria cílové skupiny

 • tyto údaje má právo zjišťovat každý pracovník organizace, který je zkontaktován zájemcem

 • pracovník je písemně zaznamená a předá ředitelce nebo sociální pracovnici

 • ředitelka nebo sociální pracovnice dojednají se zájemcem místo a čas jednání (sociální šetření)

2. 3. Místo jednání

 • dojednávají ředitelka nebo sociální pracovnice se zájemcem

 • místa jednání mohou být:

a)  v domácnosti uživatele
b) v kanceláři pečovatelské služby nebo na jiném předem dohodnutém místě dle přání uživatele (v případě následné dohody o uzavření smlouvy o poskytování služeb je nutné před podpisem smluv a sestavením individuálního plánu uživatele osobní seznámení s místem poskytování služby) 
 
 2. 4. Sociální šetření
 • po dohodě na dni a čase následuje sociální šetření

 • metodou rozhovoru zjišťujeme základní informace o uchazeči, jeho potřeby, cíle, přání, očekávání

 • ředitelka nebo sociální pracovnice zároveň zájemci sděluje možnosti organizace, možné způsoby dosažení jeho cílů a to s ohledem na schopnost vnímání zájemce

 • zjišťované informace o zájemci jsou obsaženy ve formuláři „sociálního šetření“ (jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, místo poskytování služby, telefon, rodinní příslušníci, záznam z průběhu šetření, zjištěný osobní cíl a navrhnutý způsob zajištění cílů a další nepovinné informace

 • výstupem z jednání je záznam ze sociálního šetření, záznam je uložen v kanceláři sociální pracovnice

 • základní informace o uživateli zjišťujeme proto, abychom mohli uzavřít smlouvu

 • nepovinné informace zjišťujeme, abychom věděli jak reagovat v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu, jak s uživatelem jednat, jak k němu přistupovat, tak abychom mu poskytli kvalitní služby

 • pokud se obě strany dohodnou na vzájemné spolupráci, která bude následně stvrzena smlouvou, vyplní společně formulář „základní informace o uživateli“

 • uchazeč společně s pracovnicí formulují cíle, přání a požadavky a způsoby, jakými jich společně dosáhneme, a společně tvoří prvotní individuální plán uživatele

 • naplánují četnost a způsob poskytování služeb, který bude uchazeči vyhovovat

 • organizace se snaží v maximální možné míře vyjít v požadavcích uživateli vstříc, s ohledem na provozní možnosti organizace

 • odmítnutí zájemce probíhá dle „pravidel pro neuzavření smlouvy o poskytování služeb“ viz. vnitřní směrnice č. 3/2010 a to pouze v případech uvedených v Zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 91 odst.3

evidence: ředitelka vydává oznámení o odmítnutí zájemce o službu dle § 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb." na předepsaném formuláři, eviduje ve složce "odmítnutí zájemci o službu dle § 91" uloženo v její kanceláři

v případě uvolnění kapacity jsou uchazeči dle pořadí podání žádosti o poskytování služby osloveni ředitelkou na předepsaném formuláři "oznámení o uvolnění kapacity“" v případě zájmu žadatele je postupováno dle popisu sociálního šetření viz výše, s doplněním veškerých sdělovaných a předávaných informací 2.5.

2.5. Sdělované informace uživateli na sociálním šetření

 • základní informace o organizaci (ústně, popřípadě obdrží letáček)

 • nabízené služby, ceník služeb (obdrží uživatel v písemné podobě)

 • rozsah, podmínky a způsob poskytování služeb (obdrží ústně, v případě zájmu jsou mu poskytnuty v tištěné podobě k prostudování)

 • v případě oboustranné dohody o uzavření smlouvy obdrží uživatel „mustr“ smlouvy o poskytování služeb k prostudování (obdrží uživatel v písemné podobě a je mu vysvětlen obsah)

 • pravidla pro podávání a vyřizování stížností na kvalitu služeb (obdrží uživatel v písemné podobě a jsou mu vysvětleny)

 • uživatel je seznámen s vnitřními pravidly organizace vztahujícími se k zajištění jeho cílů a k poskytování služeb

 • je seznámen s osobním spisem, s jeho obsahem (individuálním plánováním)

2. 6. Metodický postup s osobami s problémy v komunikaci   

 • pracovnice musí při komunikaci dodržet zásadu, že sdělovaným informacím osoba rozumí

 • veškeré informace, sdělované o organizaci, poskytovaných službách, průběhu spolupráce, jsou k dispozici v PC u ředitelky organizace a mohou být přizpůsobovány velikosti písma

 • obrázková brožurka vyjadřující úkony, které poskytujeme je k dispozici v kanceláři pracovnic sociálních služeb

 • v případě kombinace níže uvedených poruch jsou používány kombinace sdělování informací:
                         1) ústní sdělení
                    2) obrázková brožura
                    3) psaný text

a) poruchy zraku

V případě částečně zhoršeného zraku pracovnice používá psaný text s optimální velikostí písma, popřípadě obrázky, které vystihují podstatu sdělení.

Je-li, osoba nevidomá pracovnice musí veškeré informace sdělit ústně a srozumitelně.

 b) poruchy sluchu

Osobě jsou veškeré informace předány v písemné podobě s optimální velikostí písma nebo pracovnice použije obrázkovou brožuru.

 c) poruchy řeči  a  d) osoby s demencí

Pracovnice při komunikaci s osobou používá psaný text, popřípadě obrázkovou brožuru a ústní podání srozumitelných informací. Kladem důraz na jednoduchost sdělení, není povoleno používat cizí slova

TOPlist