Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA  SMIŘICE

Veřejný závazek

Poslání organizace
Cíle organizace
Definice cílové skupiny uživatelů služeb
Principy poskytování sociálních služeb
 
 
Obecný zájem, z. ú, se sídlem Gen. Govorova 575, Smiřice, provozovatel pečovatelské služby v mikroregionu Smiřicko a spádových obcích, nestátní nezisková organizace vznikla v říjnu 2003, zapsána u MVČR.
 
 
Poslání organizace
 
    Posláním a dlouhodobým cílem organizace je poskytování sociálních služeb. Poskytovat takovou podporu, která uživatelům, umožní zůstat ve svém přirozeném prostředí a společenství a v maximální možné míře zachovat si svůj dosavadní způsob života. Umožnit uživateli využívat místní instituce poskytující služby veřejnosti, setkávat se se svými blízkými, s místní komunitou. Poskytovat služby bezpečně, odborně, zachovávat a rozvíjejí důstojný život uživatelů. Pečovatelskou službu poskytujeme v domácnostech uživatelů služeb.
 
Cíle organizace
  1. Poskytování sociálních služeb, pečovatelské služby dle platných norem, zákonů (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Naplňovat standardy kvality sociálních služeb, které jsou aktuálně zpracovávány a vydávány vnitřními směrnicemi sdružení.
  2. Přispívat k rozvoji a zvyšování kvality poskytovaných služeb, zvyšování odborného vzdělání všech pracovníků občanského sdružení, zvyšování počtu spokojených uživatelů služeb.
  3. Uspokojovat potřeby uživatelů tak, aby mohli žít běžným způsobem života, na který jsou zvyklí, podporovat uživatele v samostatnosti, nezávislosti a začleňování do společnosti.
  4. Přispívat ke zvýšení dostupnosti pečovatelské služby lidem potřebným. Podpora  a rozvoj funkčního systém spolupráce s městem Smiřice a s obcemi, ve kterých služby poskytujeme.
  5. Stabilní postavení v síti registrovaných poskytovatelů sociálních služeb v  Královéhradeckém kraji.
  6. Za účelem zajištění stabilního provozu a důstojných podmínek pro práci členů sdružení, získávání více zdrojové finanční podpory.
 
Definice cílové skupiny
   
    Služby poskytujeme seniorům, lidem fyzicky nemocným, kteří se ocitli v nepříznivé sociální, životní situaci a pro svůj zdravotní stav si nemohou sami bez pomoci druhé osoby obstarat základní životní potřeby.
 
 
Principy poskytování sociálních služeb
 
    Tyto principy byly vytvořeny členy organizace Obecný zájem, z. ú. a byla přijata a schválena jako základní etická pravidla.
 
Maximální podpora nezávislosti jedince
Pracovníci Obecného zájmu respektují individuální potřeby uživatelů a potřeby společnosti, každý uživatel se rozhoduje samostatně. Na zjišťování potřeb uživatele, stanovení cílů a postupů jejich naplňování se podílí uživatel společně s  klíčovým pracovníkem nebo vedoucím pracovníkem.
 
Respektování hodnoty a důstojnosti, každé lidské bytosti
Bez ohledu na původ, rasu, postavení, pohlaví, náboženství, věk, sexuální orientaci, postižení, náboženské vyznání respektujeme každého uživatele.
 
Podporujeme začleňování uživatele do společnosti
Podporujeme přirozené vztahové sítě, aby nedocházelo k sociálnímu vyloučení.
 
Princip rovnosti a partnerství
Přístup pracovníka k uživateli služeb je stavěn na principu partnerství, spolupráce.
 
Ochrana osobních údajů a diskrétnost
Každý pracovník organizace je zavázán mlčenlivostí, tak aby maximálně chránil uživatele před předsudky a nedošlo k negativnímu hodnocení v důsledku poskytování služby. Diskrétností zajišťujeme ochranu zranitelným lidem.
 
Neúplatnost
Pracovníci organizace nepřijímají při práci osobně žádné dary, ze kterých by mohli mít osobní prospěch. Jednají čestně a důvěryhodně.
 
Loajalita k organizaci
Všichni pracovníci vystupují při dosahování cílů, naplňování poslání organizace jednotně, respektují rozhodnutí schválená v rámci organizace, řídí se vnitřními dokumenty, svým chováním nepoškozují pověst a zájmy organizace.
 
 
 
 
 
 
TOPlist